ཧི་བོན་ཟིན་བྲིས།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
ལི་ཐོ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
  སྒྲིག་འཇུག...
པར་མཛོད།
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ནང་འཇུག
དྲ་གྲོགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
སྦྲེལ་མཐུད།
ཟིན་བྲིས་ཆ་འཕྲིན།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཞང་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལེགས་གྲུ
བོན་པོ་ཞིག་གིས་བྲིས་པའི་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་བློ་ཤེས་དཀར་འདོན་སྐོར་ཡིན།
བརྩམས་སྒྲུང་། གཞན་གྱི་ལག་ནས་སློང་པའི་སྨན་རིན་མི་མཐུད་ནས་སྨན་རིན་དུ་གཏོང་དགོས་ཚུལ།
སྦ་ལ་ར་བཏགས་བྱུང་ཚུལ་གསལ།
སྦ་ལ་ར་བཏགས་བྱུང་ཚུལ་གསལ།

རྗེ་སྨན་རི་བ་མཁྱེན།

རིས་མེད་པ། ༼ཁམས་སྟོད།༽


……
རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་འདས་སྐོར་དཔྱད་ཐུང་།
རིས་མེད་པ། (ཁམས་སྟོད)

དུས་རབས་བཅུ་བཞིའི་སྐབས་སུ་བཞུགས་པའི་རིན་ཝེར་གྱི་སློབ་བུ་བཙུན་པ་གྲགས་པ་ཝེར་ཞི་ཡི། <<ངོ་མཚར་པད་མོའི་ཕྲེང་བ>> དེབ་གཟུགས་དང་དཔེ་རིང་གཉིས། 
འཁྲུངས་ཚིགས་མེ་སྤྲེལ་དཔྱིད་ར་སྟག་ཟླའི་ཚེས་ལྔ། 
འདས་ཚིགས་ཤིང་ལུག་དབྱར་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཚེས་བརྒྱད། 
གདུང་བྱ་ལོའི་དང་པོའི་ཚེས་ལྔ་ལ་བཞུས་གསུང་།
འཁྲུངས་ཚིགས་འདི་ཀུན་དང་མཐུས་འདུག འདས་ཚིགས་འདི་མཁན་ཉི་མ་སོགས་དང་མཐུས། གདུང་ཞུའི་དུས་ཚིགས་འདི་སུ་གང་ལ་མཐུས་ཐབས་དཀའ་བར་སྙམ། གདུང་བཞུའི་ལུགས་གཅིག་ཟེར་ན་ཆོག་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་།……
སྤ་ཚང་དགོན་སྟོན་པའི་འཁྲུངས་མཆོད།
རིས་མེད་པ། (ཁམས་སྟོད)
སྦྲ་ཆེན་སྤ་ཚང་དགོན་གཡུང་དྲུང་རབ་བརྟན་གླིང་ནས་བཅོ་ལྔ་མཆོད་པའམ་སྟོན་པའི་འཁྲུངས་མཆོད་ཆེན་མོ་ནི། ཐོག་མར་དགོན་འདིའི་མཁན་རབས་བཞི་པ་སྤ་སྟོན་གཡུང་དྲུང་བསྟན་པའི་འབྲུག་གྲགས་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ༡༩༣༦བོད་མེ་བྱི་ལོ་ཡི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔར་དབུ་འཛུགས་པ་དང་། ད་བར་ལོ་ངོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན། 
ལོ་ལྟར་དུས་ཆེན་གྱི་དུས་ཚིགས་ནི། སྤྱིར་བཏང་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་འཚོགས་སྲོལ་ཡོད་རུང་། ཟླ་དེའི་ཚེས་གྲངས་ཆད་ལྷག་སོགས་བྱུང་ན་བཅུ་བཞི་དང་བཅུ་དྲུག་གང་རུང་ལ་ཁེལ་སྲིད། དེ་ནི་འདི་ལྟར་རེད། དགོན་གྱི་དགུ་ཆེན་བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཉེར་ག
……

བོན་ནམ་བོད་ཀྱི་བཀའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་དང་མ་ཕྱི་ཞུ་དག་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག
རིས་མེད་པ། (ཁམས་སྟོད་སྦྲ་ཆེན།)
༡ དེ་རིང་ཉིན་བཟང་འདི་ལ་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་བདག་ཉིད་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་སྨྲོས་ན་རྒྱལ་བ་གཤེན་ཚང་གི་གདུང་འཛིན་དམུ་སྲས་ཡིན་གཞིན་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་སྤྱིར་བོན་བསྟན་སྤྱི་དང་དགོས་སུ་བོད་དམ་བོན་གྱི་བཀའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་སྐོར་ལ་གཅིག་མཚུངས་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་གསེར་ཞུན་མ་དུས་ཐོག་ཆར་དང་ནད་ཐོག་སྨན་བསྩལ་བ་ལ་ཐོག་མར་འདི་ནས་གུས་པའི་ཕྱག་དང་མོས་པའི་དད་པ་སྔོན་དུ་འབུལ་བ་ལགས།
༢ བཀའ་ཡི་མཚན་གྱི་ཐད་ལ་ཞུ་ཡས་ནི། དེང་སང་བཀའ་འགྱུར་ཟེར་
……
འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསང་ལྟག་ཁུང་གི་གསང་བ།
རིས་མེད་པ། (ཁམས་སྟོད་སྦྲ་ཆེན)
འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསང་ཟེར་བའི་ལོ་རེའི་ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བོད་ཡུལ་ཕལ་ཆེར་བསང་མཆོད་འབུལ་ཞིང་རི་གསོལ་བྱེད་སྲོལ་འདི་ལ་ཡང་བན་བོན་གཉིས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་རེད་འདུག་ལ་ད་བར་མི་ལོ༢༦༨༣ཡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན།
 སྤྱིར་བཏང་བོད་ཡུལ་འདིར་བསང་བཏང་རི་གསོལ་ལྷ་བསོ་འདི་བོད་རང་གི་སྔར་སྲོལ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཞིག་ནས་དྲངས་ཡོང་བ་དང་ཡང་ན་སྔར་མེད་གསར་དུ་གཏོད་པ་ཞིག་ནི་མིན།  
དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསང་ཟེར་བའི་རི་གསོལ་བསང་གཏོང་གི་དུས་སྟོན་འདི་ཡི་དུས་ཚིགས་དེ་ཡང་བོད་རྒྱལ་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི(BC667ཙམ་ཡ
……
ཐོག་ངོས། གོང་ངོས། འོག་ངོས། མཐའ་ངོས། ངོས་གྲངས། 1/3ངོས།  10ཟིན་ཐོ/ངོས། ངོས་
Powered by Oblog.