ཧི་བོན་ཟིན་བྲིས།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
ལི་ཐོ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
པར་མཛོད།
ནང་འཇུག
དྲ་གྲོགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
སྦྲེལ་མཐུད།
ཟིན་བྲིས་ཆ་འཕྲིན།
  སྒྲིག་འཇུག...
ང་དང་དབྱངས་གསལ།། | 2015/12/26 18:20:00


ང་དང་དབྱངས་གསལ།།


ང་ལ་མཁོ་བ་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཡིན།།

སྐད་དང་ཡི་གེ་མེས་པོའི་རྗེས་ཤུལ་ཡིན།།

མེས་པོའི་རྗེས་ཤུལ་ང་ཡི་ཕ་ནོར་ཡིན།།

ང་ནི་ཕ་ནོར་འདི་ཡི་བདག་པོ་ཡིན།།
ང་ལ་དབང་བ་ང་ཡི་རང་དབང་ཡིན།།

ང་ཡི་རང་དབང་བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་ཡིན།།

བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་ང་ཡི་རྒྱན་ཆ་ཡིན།།

ང་ནི་རྒྱན་ཆ་འདོགས་པའི་ཤུལ་འཛིན་ཡིན།།
ང་ལ་དགོས་པ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཡིན།།

ང་ཚོའི་མི་རིགས་རིག་གནས་བང་མཛོད་ཡིན།།

རིག་གནས་བང་མཛོད་འདི་ཡི་བདག་པོ་ཡིན།།

ཕང་སེམས་མེད་པ་བེད་སྤྱོད་ཤར་གཏོང་ཡིན།།

༢༠༡༥//༦ཉིན། 


དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
Powered by Oblog.