ཧི་བོན་ཟིན་བྲིས།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
ལི་ཐོ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
  སྒྲིག་འཇུག...
པར་མཛོད།
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ནང་འཇུག
དྲ་གྲོགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
སྦྲེལ་མཐུད།
ཟིན་བྲིས་ཆ་འཕྲིན།
  སྒྲིག་འཇུག...
གྲྭ་རྐྱང་། | 2015/8/13 15:21:00

གྲྭ་རྐྱང་།


……

ཁྱུང་ཡུལ་དུ་དར་འཕེལ་བྱུང་བའི་བྲིས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ།……

ལྔ་པ།  གདོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་བརྩི་ཚུལ།……

གཉིས་པ། གདོན་མི་མ་ཡིན་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ།


……

གདོན་དང་དེའི་ནང་ངོས་སྐོར་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ། ……

ཐོག་ངོས། གོང་ངོས། འོག་ངོས། མཐའ་ངོས། ངོས་གྲངས། 1/1ངོས།  10ཟིན་ཐོ/ངོས། ངོས་
Powered by Oblog.