ཧི་བོན་ཟིན་བྲིས།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
ལི་ཐོ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
  སྒྲིག་འཇུག...
པར་མཛོད།
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ནང་འཇུག
དྲ་གྲོགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
སྦྲེལ་མཐུད།
ཟིན་བྲིས་ཆ་འཕྲིན།
  སྒྲིག་འཇུག...
འཕྲིན་གསར་ཞིག | 2012/10/14 21:42:00

Adobe Photoshop CS6ནང་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ་བྱུང་བ།

Adobe Photoshop ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་པར་རིས་སྒྲིག་བཟོ་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཡིན་ལ། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་མཉེན་ཆས་དེའི་མིང་ལ་Photoshop(ཧྥོ་ཐོ་ཞོ་ཕུ)ཡང་ནPSརུ་འབོད་བཞིན་པ་དེ་རེད། པར་གཞི་གསར་ཤོས་ནི་Adobe Photoshop CS6དེ་རེད། སྔོན་མའི་པར་གཞི་རྙིང་བའི་ནང་དུ་སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་མ་གཏོགས་ཡག་པོར་འཆར་ཐུབ་ཀྱིན་མེད་པ་དང་། པར་གཞི་གསར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡ་སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཡོད་དོ་ཅོག་ཡག་པོར་འཆར་ཐུབ་པ་རེད། འོན་ཀྱང་མཉེན་ཆས་འདི་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་སྒྲིག་བཀོད་ཅུང་ཙམ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར།


རྩོམ་སྒྲིག་ཅེས་པ་དེ་མནན་པ།

ཐོག་མའི་འདེམས་ཀ་ཅེས་པའི་ནང་ནས་ཡི་གེ་ཅེས་པ་དེ་མནན།

གོང་གི་དཔེ་རིས་འདིའི་ཁྲོད་ཀྱི་དཀྱིལ་ཤར་ཅེས་པ་དེ་འདེམས་ཚར་རྗེས་Adobe Photoshop CS6མཉེན་ཆས་ཁ་ཟུམ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཁ་ཕྱེ་དགོས།

Adobe Photoshop CS6མཉེན་ཆས་ནང་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡ་འཆར་བའི་དཔེ་རིས།

Re:འཕྲིན་གསར་ཞིག | 2013/1/29 0:06:32
སྐུ་མགྲོན་t8Ob61(སྐུ་མགྲོན)རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
ཁྱུང་སྙུག་ནས།
རྩོམ་པ་པོ།:སྐུ་མགྲོན་t8Ob61(སྐུ་མགྲོན) | དྲ་ངོས། | འདྲེན་བཀོལ། | ཕྱིར་ལོག | དོར་བ། | ལན་སློག
Re:འཕྲིན་གསར་ཞིག | 2012/10/15 9:11:29
Bontsewang(སྐུ་མགྲོན)རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པར་དགའ་་བསུ་ཞུ། ཡག་པོ་བྱུང་དཀའ་དྲིན་ཆེ།
རྩོམ་པ་པོ།:Bontsewang(སྐུ་མགྲོན) | དྲ་ངོས། | འདྲེན་བཀོལ། | ཕྱིར་ལོག | དོར་བ། | ལན་སློག
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
Powered by Oblog.