ཟིན་བྲིས་ལི་ཐོ།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
འཚོལ་བཤེར།
སྦྲེལ་མཐུད།
ཐོན་བྲིས་སྤྱི་བསྡོམས།
སྒྲིག་འཇུག...


 
ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲུག
[ 2012/8/4 16:33:00 | By: ཁྱུང་པོ་དཔལ་རྒྱལ། ]
 
གཤམ་གྱི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་པར་རིས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་དྲུག་ལ་ལན་རེ་གསུངས་དང་།   

༡    གོང་གི་ཀ་བ་དེ་ཚོ་རིལ་རིལ་རེད་དམ་ཡང་ན་གྲུ་བཞི་རེད་འདུག  


༢   གོང་གི་དཀྱིལ་ཐིག་ནག་པོར་གཟིགས་ཏེ་དགྱེ་སྒུར་བྱས་ན་བསྐོར་བ་བན་བོན་ག་རེའི་ཡིན་མིན་གསུངས་དང་།  ༣ གོང་གི་པར་རིས་དེ་གཉིས་འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་རང་བཞིན་གང་འདྲ་རེད་འདུག་གམ། 


༤  གོང་གི་པར་རིས་ཀྱི་དྲ་མིག་འདུས་མདོ་ལ་དཀར་ཐིག་ནག་ཐིག་ག་ཚད་རེ་འདུག་གམ། 


༥  གོང་གི་ཤིང་གྲུ་གསུམ་དེ་ཡར་བསླངས་འདུག་གམ་ཡང་ན་མར་བསྙལ་འདུག་གམ།


༦   གོང་གི་སྐས་རིམ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་མཐོ་ཤོས་སུ་རེད་འདུག་གམ།   

གོང་གི་པར་རིས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་དྲུག་ལ་ལན་རེ་གསུངས་དང་།   


 
 
Re:ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲུག
[ 2014/8/5 19:30:40 | By: སྐུ་མགྲོན་MQHt3X(སྐུ་མགྲོན) ]
 
སྐུ་མགྲོན་MQHt3X(སྐུ་མགྲོན)དཔལ་རྒྱལ་ལགས། གོང་གི་ཀ་བ་དེ་ཚོ་རིལ་རིལ་རེད་འདུག།

ཡང་གོང་གི་ཀ་བ་དེ་ཚོའི་འོག་ཏུ། ཐིག་ཟླུམ་པོ་ཕྱི་ཆ་ནང་ཆ་གཉིས་
འདུག་པ་དེ། ཐིག་ཕྱི་ཆ་དེ་ནི་བོན་སྐོར་བྱེད་འདུག། ཐིག་ནང་ཆ་དེ་
ནི་བན་སྐོར་བྱེད་འདུག། ཁྱུང་སྒྲོ་ནག་ནས།
 
 
Re:ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲུག
[ 2013/12/19 22:46:25 | By: སྐུ་མགྲོན་H40Ofs(སྐུ་མགྲོན) ]
 
སྐུ་མགྲོན་H40Ofs(སྐུ་མགྲོན)དྲི་བ་དྲུག་པ་ལ་ལན་ཀླན་པ་ནི། དཔལ་རྒྱལ་ལགས་གོང་གིི་སྐས་རིམ་དེ་ཚོ་ལ་མཐོ་དམན་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་རེད་དེ་དེའི་ནང་མཐོ་བ་དང་དམའ་བ་མཐར་ཐུག་ཅིག་མི་འདུག་ལགས་སོ། ཕུར་ནག་ནས་ཕུལ་བ་འོ། ཡང་ཁྱེད་ལ་དྲི་བ་ཞིག་སྟེ་གོང་དུ་ཕུལ་བ་འོ་ཞེས་པའི་བ་དང་འོ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་སྔོན་མ་མང་ཆེ་བའི་ཚག་བརྒྱབ་ཀྱིས་འདུག་དེང་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚག་བརྒྱབ་ཀྱི་མི་འདུག་པས་དེའི་བར་དུ་ཚག་ཐོབ་བམ་མི་ཐོབ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལན་ཞིག་གསུང་རོགས།
 
 
Re:ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲུག
[ 2013/4/9 12:27:45 | By: སྐུ་མགྲོན་0fv2Ym(སྐུ་མགྲོན) ]
 
སྐུ་མགྲོན་0fv2Ym(སྐུ་མགྲོན)དཔལ་རྒྱལ་ལགས་། གོང་གི་ཀ་བ་དེ་གྲུ་བཞི་རེད་འདུག།།
 
 
Re:ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲུག
[ 2013/2/18 17:12:09 | By: སྐུ་མགྲོན་L5Gr37(སྐུ་མགྲོན) ]
 
སྐུ་མགྲོན་L5Gr37(སྐུ་མགྲོན)དཔལ་རྒྱལ་ལགས། གོང་གི་པར་རིས་གསུམ་པའི་འགུལ་བསྐྱོད་ནི་ཚོ་གཅིག་གཡས་འགུས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཉུང་ཤོས་ཤིག་གཡོན་འགུས་བྱེད་ཀྱི་བསམ་ཙམ་འདུག་རྗེས་མ་ནས་ཚང་མ་བོན་སྐོར་བྱེད་ས་རེད་ཁྱེད་སེམས་དགའ་ཨེ་བྱུང་།
 
 
Re:ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲུག
[ 2012/10/14 20:25:52 | By: སྐུ་མགྲོན་817Gxk(སྐུ་མགྲོན) ]
 
སྐུ་མགྲོན་817Gxk(སྐུ་མགྲོན)དངོས་གནས་ཡག་པོ་འདུག།
 
 
Re:ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲུག
[ 2012/8/13 21:31:37 | By: སྐུ་མགྲོན་INEp27(སྐུ་མགྲོན) ]
 
སྐུ་མགྲོན་INEp27(སྐུ་མགྲོན)ཧ་ཧ། ངོ་མ་མཚར་པོ་རེད་འདུག དེ་ལ་ལན་འདི་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད་ན། ཐབས་ཤེས་ཡག་ཤོས་ནི་གཟུགས་སྟོང་པའོ། སྟོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སོ། གཟུགས་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡོན་ནོ་ཞེས་གདམས་ངག་བསྐྱོར་ན་ཡག་ཤོས་མིན་ནམ་སྙམ་གྱི་འདུག ཧ་ཧ།
ལྷ་སའི་འབྲོག་པས།
 
 
Re:ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲུག
[ 2012/8/5 18:09:54 | By: སྐུ་མགྲོན་816Fw3(སྐུ་མགྲོན) ]
 
སྐུ་མགྲོན་816Fw3(སྐུ་མགྲོན)ངོ་མ་ཡག་མཚན་རེད་
 
 
Re:ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲུག
[ 2012/8/5 0:38:32 | By: zhongsong ]
 
zhongsongསྐུ་ཞབས་དཔལ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་པར་རིས་འདི་འདྲ་གང་ནས་རགས་སོང་། ༼༡ གུས་པས་བལྟས་ན་གོང་གི་ཀ་བ་དེ་ཚོ་སྐབས་ཤིག་ན་གྲུ་བཞི་རེད་སྙམ་ཡང་ཕྱོགས་ཤིག་ནས་ཟླུམ་པོ་རེད་འདུག ༼༢ སྒོར་གཟུགས་ཀྱི་སྐོར་བ་དེ་ནི་གུས་པའི་ངོར་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་སོང་བ་ཡིན་ནམ། ནམ་བལྟས་ན་བོན་སྐོར་རྐྱང་པ་རེད་འདུག ༼༣ འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ནི་ཆུ་འཁྱིལ་བའི་རྗེས་སུ་བསྙེགས་པ་འདྲ་འདུག ༼༤ དཀར་ཐིག་ནག་ཐིག་བདུན་ཅུ་ཐམ་པ་གདའ ༼༥ ཤིང་གྲུ་གསུམ་དེ་ཡར་བསླང་མ་བསྙལ་གང་ཡང་རེད་མི་འདུག ༼༦ སྐས་རིམ་དེ་དག་སུས་སུ་མཐོ་རེད་འདུག
 
 
Re:ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲུག
[ 2012/8/5 0:35:07 | By: dzjinpa ]
 
dzjinpaཀུན་རྫོབ་ཀྱི་དངོས་པོའི་རི་མོ་འདི་དག་དོན་རང་ངོས་ནས་གཅིག་ཀྱང་མ་གྲུབ་པས་བློས་གང་བཞག་རེད་འདུག
 
 
Re:ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲུག
[ 2012/8/4 20:34:51 | By: སྐུ་མགྲོན་ua5Ctg(སྐུ་མགྲོན) ]
 
སྐུ་མགྲོན་ua5Ctg(སྐུ་མགྲོན)༡ རི་མོ་ཞིག་ལས་རིལ་རིལ་གྲུ་བཞི་གང་ཡང་མ་རེད།
༢ བོན་བསྐོར་བན་བསྐོར་གང་ཡང་མི་བྱེད་འདུག
༣ འགུལ་བསྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག
༤དཀར་ཐིག་གི་མཚམས་གཅོད་བྱེད་ལས་འདུས་མདོ་ལ་དཀར་ཐིག་མི་འདུག་
༥ ཚད་བསླང་ཚད་འགྱེལ་གྱི་རི་མོ་ཞིག་ལས་དངོས་པོའི་གྲིབ་གཟུག་མི་འདུག
༦ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་རི་མོ་ཞིག་ལས་སྐས་རིམ་ལ་མཐོ་དམའ་མི་འདུག
སྙམ་མོ་
 
 
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
Powered by Oblog.